Altres Serveis


Assistents i Secretàries Virtuals. Serveis Administratius en general

Des de 1986 oferim als nostres clients la possibilitat de concentrar tot el seu temps al seu negoci ocupant-nos de les seves tasques administratives i secretariales de forma eficaç i econòmica.

Les nostres Assistents Virtuals són professionals qualificades que treballaran amb vostè. Colze a colze amb la màxima serietat i discreció i li permetran oblidar-se de tots els problemes que comporta la gestió i el control d’una oficina convencional
Alguns dels serveis que podem oferir són:

• Recepció i transferència de trucades telefòniques
• Atenció de visites.
• Secretariat en general: gestió de reclamacions, agenda, etc.
• Serveis mecanogràfics: transcripció de textos, mailings, etc.
• Internet: Cerca d’informació, gestió de mail, etc.
• Gestions administratives: Emissió de trucades, gestions externes en organismes
• Gestió de correu i documentació
• Facturació i comptabilitat.

Podem estudiar la possibilitat d’oferir el servei que en concret necessiti el client adaptant-nos a les seves necessitat

Contacti’ns


Venda de Societats constituïdes


El preu inclou:

• Transmissió de Societat Limitada (Escriptura de Constitució tramitada i registrada)

• Escriptura de formalització d’acords socials, cessament i nomenament de nou administrador i trasllat de domicili social.

• Escriptura de compravenda de participacions socials.

• Garantia d’inoperància de la societat.

Contacti’ns


Assessorament comptable, fiscal, laboral i jurídic

Comptable: pla comptable, llibres oficials, balanços, comptes de resultats, etc.

Fiscal: declaracions i liquidacions d’impost de societats, IVA, IRPF.

Laboral: contractes, altes, baixes de personal, nòmines, seguretat social.

Jurídic: constitució empreses, estatuts, notaris, tramitació permisos, etc

Contacti’ns


Disseny Web – Disseny Gràfic

Creació de pàgines web creatives i professionals

Contacti’ns